ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

085722
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
53
110
678
61984
1110
1047
85722
IP Address : 54.147.142.16
Server Time: 2018-11-18 16:50:45

รอบรั้ว ขาว-แดง

คำขวัญของโรงเรียนเราคือ

“รักวิชา  มุมานะ  สละตน” 
โดยมีความหมายดังต่อไปนี้

รักวิชา  หมายถึง 
รัก  เอาใจใส่ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

มุมานะ  หมายถึง
มุ่งมั่นแสวงหาความจริงของชีวิตบนพื้นฐานของการศึกษาคู่คุณธรรม

สละตน หมายถึง
อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมไทย

ปรัชญาของโรงเรียนเราคือ

  “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”   ซึ่งเป็นหลักการในการให้การอบรม
และจัดการศึกษาของโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัยที่เน้นความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรม
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล สิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตอย่างมีสุขตามหลักศาสนธรรม

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเราคือ

"โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
รักษาสุขภาพอนามัย เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้รักวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj