ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

085721
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
110
677
61984
1109
1047
85721
IP Address : 54.147.142.16
Server Time: 2018-11-18 16:50:39

ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน คือ  “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”   ซึ่งเป็นหลักการในการให้การอบรม

และจัดการศึกษาของโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัยที่เน้นความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรม 

โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล สิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตอย่างมีสุขตามหลักศาสนธรรม

 

ความหมายของปรัชญาโรงเรียน  มีดังต่อไปนี้

 

1. คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมตามหลักพระคริสตธรรม  ตามหลักสากล และตามประเพณีไทย 

ซึ่งต้องนำวิชาการหรือเป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ความรู้


2. นำวิชา หมายถึง  ความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับชั้นนำ 

ตามความต้องการของผู้เรียน  สังคม  สังฆมณฑลราชบุรีและประเทศชาติ 

อีกทั้งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ

และทักษะกระบวนการต่าง ๆ   มีจริยธรรม คุณธรรมและลำดับค่านิยมที่ถูกต้อง 

มีความสามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิต  ความเป็นอยู่  หน้าที่การงาน  อาชีพและความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล

 

3. พัฒนาสุข หมายถึง  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิตทั้งในการดำเนินชีวิต 

ปฏิบัติหน้าและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  สามารถพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติให้มีความสุข

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj