ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

085718
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
49
110
674
61984
1106
1047
85718
IP Address : 54.147.142.16
Server Time: 2018-11-18 16:50:11

ประวัติโรงเรียน

IMG 2517

 

 ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัยเป็นโรงเรียนเอกชนของ สำนัก มิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณทลราชบุรี
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดราชบุรี 
เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2464 
โดยบาทหลวงคาร์โล เปอตีต์ เจ้าอาวาสวัดพระคริสตหฤทัย

  

100 3950

โรงเรียนเปิดทำการสอนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ 1 - 3)และระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) รับนักเรียนชาย-หญิง ดำเนินการบริหารโดยคณะบาทหลวงและซิสเตอร์คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนมีนโยบายและหลักการในการจัดการศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ตามวัยของนักเรียนอย่างสมดุล ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม

  

 

100 4084มีความรักและความภูมิใจในประเทศชาติซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน และอาศัยความร่วมมืออย่างมีชีวิตชีวาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนของโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัยจะพัฒนาและหล่อหลอมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาอย่างแท้จริง

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj